Leeuwarder nieuws

Zeventien lintjes uitgereikt in Leeuwarden

Zeventien lintjes uitgereikt in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 27 april - In Leeuwarden zijn vanochtend zeventien personen, waaronder één echtpaar, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes werden door burgemeester Ferd Crone uitgereikt aan: Pieter Kooistra, Jaap Boorsma, Sjoerdje van den Boogaard – Bruinsma, Hinke Hofstra – de Jong, Nicolaas Hendrik Stienstra, Gerda Tolk, Harry Stinis, Cornelis Trap, Anna Beintema, Pieter de Boer, Sipke Hendrik de Haan, Janny Romkema - Van Tongeren, Akkie en Albert Westra, Cornelia Rita Raadsveld- de Jong, Geertje Hooyenga – de Jager en Willem Brouwer.


Pieter Kooistra
Geboren: 26 maart 1942
Wonende te Leeuwarden
De heer Pieter Kooistra zet zich al jaren in voor kerk en maatschappij. Naast dat hij vrijwillige koster is en hij op zondag de eredienst mogelijk maakt, zit hij ook in de werkgroep Duurzaamheid van gezamenlijke kerken in Leeuwarden. Hij heeft het goed voor met de jeugd van Leeuwarden. Zo nodigt hij hangjongeren uit voor gesprekken en was hij betrokken bij het starten van een jeugdclub, die opgericht werd door de Centrale Evangelische Commissie van Leeuwarden. Hij werd jeugdleider van de wekelijkse club en de jeugd vond het fijn om deze club bij te wonen.

Naast zijn opvoedende rol voor de jeugd was de heer Pieter Kooistra ook betrokken bij het oprichtingen van sommige organisaties in Leeuwarden. In 1985 werd het Aanloophuis opgericht en hier was hij voorzitter van het bestuur. Ook bij het opzetten van Voedselbank Leeuwarden in 2005 had hij een belangrijke rol en is hij voorzitter geweest van het bestuur.

Sinds 2001 is de heer Kooistra actief betrokken bij de organisatie Oikocredit Nederland. Hij is de contactpersoon van regio Friesland. Hij heeft zich ingezet voor een grotere bekendheid, hij heeft de landelijke werkgroep Friesland opgezet en motiveert mensen om deel te nemen  aan Oikocredit Nederland. Sinds 2004 is hij ook secretaris van de stichting De Fryske Mole.
=======

Jacob (Jaap) Boorsma

Geboren op 28 december 1940 te Sneek
Wonend te Leeuwarden
De heer Jaap Boorsma heeft zich al sinds de jaren zeventig ingezet voor de Old Fellow Invalidekampen in Friesland (Ofinka), een initiatief van de Frisia Loge in Leeuwarden. Samen met zijn vrouw Jet is hij jaren in de weer geweest om een vakantieweek te organiseren voor gehandicapte kinderen. Eerst als leiding, daarna jarenlang als hoofdleiding. In 1987 is hij gestopt als hoofleider, maar hij doet nog steeds de sponsorwerving voor de Noordelijke vereniging invalidekampen (Novinka), waarin Ofinka is opgegaan.

Nog veel meer energie heeft hij gestoken in het vrijwilligerswerk voor het multifunctioneel centrum ‘De Bidler’ in Wergea. Hij heeft bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbouwingsoperatie die in 1984 begon, waarbij de voormalige hervormde kerk werd omgebouwd tot mfc. Daarbij leverde hij een forse bijdrage aan de aanleg van de nieuwe elektrische installatie, de vloerverwarming, de geluidsinstallatie en veel groot en klein onderhoud. Daarnaast deed hij mee aan de organisatie van vele activiteiten en draaide hij ook bardiensten. Met duizenden vrijwilligersuren in meer dan 36 jaar tijd is de heer Boorsma van grote betekenis geweest voor het sociale en culturele leven in Wergea.
=======

Sjoerdje van den Boogaard – Bruinsma

Geboren op 13 februari 1943 te Groningen
Wonende te Leeuwarden
Mevrouw Van den Boogaard-Bruinsma is sinds 1982 actief voor de Stichting Spelend Sporten. Deze Stichting organiseert sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Leeuwarden en omgeving. Mevrouw Van den Boogaard heeft als vrijwilliger vele activiteiten georganiseerd, zoals zwemmen, bowlen en spelletjesmiddagen.

Naast haar activiteiten voor Spelend Sporten is mevrouw Van den Boogaard-Bruinsma ook zeer betrokken bij de bewoners van de Talantwoning aan de Hegebuorren in Stiens. Ze werkt bijvoorbeeld al jaren mee aan de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomsten en  spelletjesmiddagen, die bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners en hun familie.  
Voor de Wijkkrant Aldlân schrijft mevrouw Van den Boogaard-Bruinsma geregeld bijdragen, in de vorm van recepten, puzzels en handige tips voor in en om huis.
=======

Hinke Hofstra – de Jong  

Geboren op 28 februari 1938 te Wonseradeel
Wonend te Leeuwarden
Mevrouw Hinke Hofstra- de Jong is sinds 1985 vrijwilligster bij de Unie Van Vrijwilligers(UVV)afdeling Leeuwarden. Binnen deze vereniging heeft ze verschillende functies bekleed, en een tomeloze inzet getoond.

Sinds 1996 is mevrouw Hinke Hofstra- de Jong leidster patiëntenbegeleiding in het MCL. Ze ondersteunt patiënten op hun weg van en naar het ziekenhuis, huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Ook draagt ze zorg voor de administratie van de afdeling patiëntenbegeleiding en selecteert en instrueert ze nieuwe vrijwilligers.

Mevrouw Hinke Hofstra- de Jong is ook actief in de Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum. Binnen deze kerkgemeenschap is ze van 1980-1994 voorzitter van de vrouwenvereniging geweest. Tot op heden is ze actief in de Malawi-werkgroep, die geld inzamelt voor een ziekenhuis in Zuid-Malawi. Dit alles doet ze met buitengewone inzet van al haar kwaliteiten.
=======

Nicolaas Hendrik Stienstra

Geboren op 21 september 1941 te Leeuwarden
Wonende te Leeuwarden
Nicolaas Stienstra heeft zich ruim 40 jaar actief ingezet voor het verenigingsleven.
Van 1969 tot en met 1991 heeft de heer Stienstra zich ingezet voor de sportvereniging SV Phileon van Philips. Hij was bestuurslid, werkte mee aan het onderhoud en de belijning van de voetbalvelden en verzorgde de bardiensten.

Als actief lid van de Philips biljartvereniging ‘het Keldertje’ heeft hij er voor gezorgd dat de biljartvereniging nieuwe huisvesting vond toen Philips uit Leeuwarden vertrok. De vereniging bestaat nog steeds en de heer Stienstra heeft bijna 20 jaar deel uitgemaakt van het bestuur als secretaris.
Sinds 1991 is de heer Stienstra lid van Rood-Geel. Bij deze club heeft hij zich van 2005 tot en met 2010 ingezet als begeleider en scheidsrechter voor de jeugd.
=======

Gerda Tolk

Geboren op 3 januari 1932 in Alphen a/d Rijn
Wonende in Leeuwarden
Gerda Tolk is al vanaf de oprichting in 1996 als vrijwilligster betrokken bij de Bijbelgroep en de Katholieke groep van Zorgcentrum ‘Nieuw Mellens ‘. Sinds 2005 werkt zij ook als vrijwilligster bij de horecashop van ‘Nieuw Mellens’. Zij is het luisterend oor voor de bewoners en hun familie en wordt hierom enorm gewaardeerd.

Mevrouw Tolk heeft altijd zeer gestreden voor de homo-emancipatie. Sinds 2001 zit zij in het bestuur van Homo Platform Fryslân. Daarvoor was ze voorzitter van de Vereniging ouders en homoseksualiteit en heeft ze deel uitgemaakt van het bestuur Stichting Landelijke Ouder Werkgroepen, als vertegenwoordiger voor Fryslân. Ook gaf zij ondersteuning aan ouders met homoseksuele kinderen.
Toen er samengewerkt ging worden tussen COC Friesland en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, ontstond de werkgroep Rozee waar mevrouw Kolk ook aan deelnam. Enkele jaren geleden ontving ze het Roze Pompeblêd voor haar tomeloze inzet  en verdiensten voor de homo-emancipatie.
=======

Henri Stinis (Harry)

Geboren op 10 september 1937 te Haarlem
Wonend te Leeuwarden
De heer Henri Stinis heeft zich als zoon van een verzetsdeelnemer jarenlang  ingespannen om de verhalen van de oorlog levend te houden en door te  vertellen.
Hij is gastspreker, lid van de adviesgroep van het Steunpunt Gastspreker WOII – Heden,
en gastdocent voor het Verzetsmuseum Friesland. Door zijn persoonlijk verhaal zijn mensen zich bewust geworden van het leed dat oorlogen nog steeds bij kinderen veroorzaken.

De heer Stinis is al meer dan veertig jaar op tal van maatschappelijke terreinen actief.
Binnen de PvdA bijvoorbeeld heeft hij tal van functies gehad, variërend van bestuurslid tot gemeenteraadslid en coördinator van de ouderenwerkgroep Leeuwarden. Hij is momenteel bestuurslid van de PvdA-afdeling Leeuwarden en voorzitter van FNV Lokaal in Leeuwarden.

Hij was vijf jaar voorzitter van het wijkpanel Camminghaburen, van de kerkenraad van de Remonstrantse gemeente Leeuwarden en secretaris van de Raad van kerken in Leeuwarden.
Op dit moment is hij ook onder meer voorzitter van de diaconale commissie van de Remonstrantse gemeente, en namens die gemeente ook lid van de denktank ‘De arme kant van Friesland’.
=======

Cornelis Trap

Geboren op 24 juni 1934 te Den Helder
Wonende te Leeuwarden
Eén van de belangrijke culturele kenmerken van Fryslân is het gevoel voor ‘mienskip’. De heer Cornelis Trap laat al jaren zien wat gemeenschapszin betekent.

Hij heeft jarenlang vrijwilligerswerk verricht in Hurdegaryp en later in Leeuwarden voor twee wijkcentra. In Hurdegaryp heeft hij onder andere meegeholpen aan de restauratie en verbouwing van de openbare basisschool. Toen hij in 1967 in Leeuwarden kwam wonen, ging de heer Trap als vrijwilliger aan de slag bij wijkcentrum De Blokkendoos in Leeuwarden.

Sinds augustus 1989 is hij bestuurslid van de Stichting Wijkcentrum Nijlân. Hij maakte zich zeer verdienstelijk voor het wijkcentrum, onder meer door de wijkkrant nieuw leven in te blazen. In 1992 werd hij secretaris van de stichting. Sinds 2003 is hij als penningmeester verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken van het wijkcentrum. Hoogtepunt was het 40-jarig bestaan van de stichting en het 50-jarig bestaan van de wijk. Het succes van dit feest was mede aan inzet van de heer Trap te danken.
Van 2005 tot 2009 was de heer Trap ook bestuurslid van het wijkpanel Nijlân, waar hij de verbindende factor was tussen het wijkpanel en de wijk. Dankzij hem werd het wijkpanel een bekend fenomeen in de wijk.

Naast deze activiteiten is de heer Trap sinds jaar en dag betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Sinterklaasfeest en de jaarlijkse afsluiting van het wijkcentrumseizoen in Nijlân. Ook organiseert hij samen met zijn vrouw de periodieke bingo in de wijk.
=======

Anna Beintema

Geboren op 17 maart 1928 te Leeuwarden
Wonend te Leeuwarden
Mevrouw Anneke Beintema heeft zich sinds haar twintigste actief ingezet voor jeugdwerk, kerkelijk werk en evangelisatie. In de jaren vijftig was ze lid van het bestuur van de Gereformeerde meisjesvereniging in Leeuwarden, en organiseerde ze een van de jaarlijkse landdagen. Jarenlang stond ze samen met andere jongeren met een bijbelkiosk op de markt en de kermis. Vijftien jaar deed ze mee met de manifestatie ‘Licht over Leeuwarden’ en ‘Licht over Friesland’, waarbij mensen huis aan huis werden uitgenodigd voor de evangelisatiebijeenkomsten. Ook organiseerde ze Paas- en Kerstbijeenkomsten voor schippers en hun kinderen.

Dertig jaar lang heeft zij zich ingezet voor het pastoraat voor doven en slechthorenden. Ze was voorzitter van de interkerkelijke commissie voor doven en slechthorenden. Sinds 1992 is ze ouderling in de Adelaar/ Regenbooggemeente. Ze is voorzitter van het wijkteam de Fennen. Tot 2010 was ze ook lid van de Algemene Kerkenraad in Leeuwarden, en heeft ze meegedacht over het fusieproces van de Hervormde gemeenten en de Gereformeerde Kerken in de stad.
=======

Pieter de Boer

Geboren op 30 januari 1932 te Sloten
Wonend te Leeuwarden
Pieter de Boer heeft zich vele jaren als penningmeester ingezet voor verschillende verenigingen, organisaties en de Protestantse Kerk in Nederland, in Leeuwarden.
Van 1986 tot 1996 was hij penningmeester van het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden.

Hij was jarenlang ouderling-kerkvoogd, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en scriba van de Centrale Kerkenraad, en heeft zich ook bijzonder ingespannen voor de fondsenwerving voor de restauratie van de Dorpskerk in Huizum. Sinds 1990 is hij penningmeester en de laatste jaren ook secretaris van de Stichting Studentenpastoraat.

Daarnaast is hij penningmeester van de stichting Douwe Tietemaleen,  van de afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond Leeuwarden-Zuid en het Nationaal Ouderenfonds Leeuwarden. Hij is secretaris/penningmeester van de Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden, en penningmeester van het Nationaal Ouderenfonds, afdeling Leeuwarden. Hij is ook bestuurslid van de Stichting Anders Aktieven. Daarnaast helpt hij leden van de ouderenbonden bij het invullen van hun belastingopgave en is hij mantelzorger voor zijn echtgenote.
=======

Sipke Hendrik de Haan

Geboren op 22 februari 1932 te Leeuwarden
Wonende te Leeuwarden
De heer Sipke Hendrik de Haan zet zich al meer dan 45 jaar in als vrijwilliger voor de Schepenbuurt, in vele commissies en bij vele activiteiten. Hij is voorzitter van het wijkcomité. Vanwege zijn grote inzet in vele projecten wordt hij zeer gewaardeerd en is hij een voorbeeldfunctie voor veel wijkbewoners.
In 2006 ontving de heer De Haan al een ‘gouden leeuwtje’ voor zijn grote en onvermoeibare inzet voor de Schepenbuurt.
=======

Jannetje Romkema - Van Tongeren (Janny)

Geboren op 28 september 1944 te Epe
Wonende te Leeuwarden
Mevrouw Janny Romkema is iemand die zich altijd inzet voor het welzijn van anderen, in het bijzonder voor vrouwen.

Van 1972 tot 1980 was mevrouw Romkema (bestuurs-)lid van de Huizum-Leeuwarden Rode Vrouwen binnen de PvdA. Ook was ze medeoprichtster van de Moedermavo in 1974. In 1995 werd ze lid van de bond van Plattelandsvrouwen afdeling Leeuwarden en heeft zij zich in vele functies buitengewoon voor de vereniging ingezet.

Mevrouw Romkema is een stimulerende factor binnen en buiten de vereniging. Zij heeft veel vrouwen aangespoord actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven en verder te kijken dan de eigen omgeving.

Naast al deze activiteiten helpt ze bewoners van serviceflat Nylânstate bij het gebruik van internet en e-mail. Ook is ze webmaster van veteranen-online.nl, een website met veteranennieuws, waar veteranen met elkaar en geïnteresseerden in contact komen.
=======

Mevrouw Akke Westra-Zijlstra (Akkie)

Geboren op 26 februari 1931 te Leeuwarden
De heer Albert Westra
Geboren op 29 juli 1928 te Groningen
Wonende te Leeuwarden
Met grote inzet en sociale bewogenheid hebben meneer (sinds 1988) en mevrouw Westra (sinds 1969) zich vele jaren in allerlei functies ingezet voor mens en samenleving, onder meer als collectant of organisator van collectes voor verschillende goede doelen zoals het Fonds Gehandicaptensport, het Prinses Beatrixfonds en de Nierstichting. Beide zijn ook zeer actief in hun kerkelijke gemeente: de Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum en hebben daar in diverse functies en ambten veel vrijwilligerswerk verzet.

Mevrouw Westra-Zijlstra staat bekend om haar tomeloze inzet en persoonlijke aandacht voor iedereen die het nodig heeft. Bijvoorbeeld in haar werk voor de Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Friesland en haar voorlees/praatgroepje in zorgcentrum Abbingahiem.
Meneer Westra is de stille, sturende kracht en een echte bruggenbouwer.
Beiden zijn al vele jaren een voorbeeld van betrokkenheid, warmte en sociale bewogenheid.
=======

Cornelia Rita Raadsveld- de Jong

Geboren op 26 januari 1940 te Hilversum
Wonende te Leeuwarden
Mevrouw Raadsveld-de Jong is sinds 1974 actief lid van Vrouwen van Nu, der toen nog Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen geheten. Zij heeft binnen deze vereniging verschillende functies bekleed, onder meer bij de afdeling Baard en Leeuwarden, en is nog steeds actief binnen deze vrouwenbeweging.
Sinds 1999 is mevrouw Raadsveld- de Jong vrijwilligster bij wooncomplex Wijlaarderhof van Stichting Palet. Zij werkt daar in de bibliotheek van de stichting en biedt een luisterend oor voor zowel medewerkers als bewoners.

Sinds 1996 is mevrouw Raadsveld- de Jong vrijwilligster bij het Rode Kruis, afdeling Skewiel Fryslân Noard. Ze is daar actief in de sociale hulp en het vrijwilligersmanagement.
=======

Geertje Hooyenga – de Jager

Geboren op 25 augustus 1953 te Harlingen
Wonende te Leeuwarden

Mevrouw Hooyenga is sinds 1984 vrijwilliger bij de Leeuwarder voetbalclub Rood-Geel. Ze is bij elke grote activiteit van Rood-Geel betrokken, verzorgt de koffiehoek, draait bardiensten, begeleidt het spelertje van de week en organiseert geregeld activiteiten zoals spelletjesmiddagen en bingo.

Daarnaast is mevrouw Hooyenga vrijwilliger bij buurt- en speeltuinvereniging ‘Insulinde’. Hier organiseert ze activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën, zoals bingo voor 55-plussers en het Sinterklaasfeest voor basisschoolkinderen. Elke maand brengt ze het maandblad voor de buurtvereniging rond. Ook doet mevrouw Hooyenga al tien jaar lang vrijwilligerswerk bij het jaarlijkse Noordelijk Filmfestival.
=======

Willem Brouwer

Geboren: 28 september 1930 te Lemsterland
Wonende te Leeuwarden
De heer Willem Brouwer heeft vele adviserende rollen vervuld, onder meer bij de politie, in het onderwijs en in zijn kerkgemeenschap. Daarbij hebben zowel zijn professionele als persoonlijke kwaliteiten een belangrijke rol gespeeld.

De heer Brouwer is al sinds 1960 actief in de protestantse wijkgemeente Pelikaankerk in Leeuwarden. Van 1980 tot 1992 was hij voorzitter van de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk Leeuwarden. In 2000 werd hij ouderling met een bijzondere opdracht:
als kerkvisitator, tweede voorzitter en juridisch adviseur van het college van kerkvisitatoren zag hij toe op de opbouw en het functioneren van plaatselijke kerken. Daarnaast was hij voor veel kerkelijke commissies dé juridische vraagbaak.

Jarenlang heeft hij zich ook ingezet voor het onderwijs in onze stad. Hij was bijvoorbeeld 25 jaar voorzitter van de Christelijke Huishoudschool Prinses Marijke en zette zich in voor de Christelijke Lagere School. Ook was hij lid van het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Leeuwarden, dat CSG Comenius en het Christelijk gymnasium Beyers Naudé bestuurde.  Jarenlang was hij voorzitter van de Interne Bezwarencommissie van het ROC Friesland College.
Van 1990 tot 2000 was de heer Brouwer voorzitter-rapporteur van een deskundigencommissie van de Rechtbank Groningen. Meer dan tien jaar lang was hij ook lid van verschillende adviescommissies voor de politieregio’s Groningen, Fryslân en Drenthe. Die commissies gingen in 2008 allemaal op in de Noordelijke Adviesraad Politie. Hij was daar tot en met 2011 lid en vicevoorzitter van.

27-4-2012 14:24 1 reacties

Reacties (1)

In de eerste plaats wil ik allen die net als ikzelf op 27 april 2012 ( nog niet geplaatst in DOOF ) een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen Hartelijk Feliciteren met deze onderscheiding. Ikzelf werd Koninklijke onderscheiden daar ik al meer dan 45 jaar de niet meer gebruikte hoorapparaten inzamel voor onze mede slechthorenden in de derde wereld, maar ook was ik jaren informateur en bestuurslid van de NVVS. Hoorapparaten inzamelen doe ik nog steeds, ze kunnen worden opgestuurd naar: Alidus Grootoonk. Friesestraat 85, 7741 GT Coevorden.
e-mail: aljogrootoonk@home.nl

Geplaatst door Alidus Grootoonk op 7-5-2012 16:56
Meld als ongepast

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws