Zakelijk

Provincie en vijf Noordoost gemeenten sluiten akkoord over bedrijventerreinen

Samen met de provincie Fryslân hebben de Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel als eerste regio in Nederland   regionale afspraken over bedrijventerreinen gemaakt. Tot en met 2016 wordt  26 hectare aan bedrijfsgrond planologisch voorbereid.


Gedeputeerde Hans Konst en de vijf burgemeesters hebben  hun handtekening gezet onder het Convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân.


"It regionaal bedriuweterreinebelied fan Noardeast Fryslân lit sjen hoe't wy yn goed oparbeidzjen mei de gemeenten ta yntergemeentlike gearwurking komme kinne. Gearwurking mei in grutte mearwearde", zo gaf gedeputeerde Hans Konst aan. "Dat moat prachtige risseltaten jaan yn it lânskip fan dizze gemeenten." En burgemeester Waanders voegde daar aan toe: "Ik ben ‘grutsk' op dit resultaat. Nu gaan we aan de slag met de uitvoering van deze afspraken en van het Sociaal Economisch Masterplan."

Meer bedrijventerreinen in Noordoost Fryslân
De Noordoost Friese gemeenten en de provincie Fryslân verlenen tot en met 2016 toestemming voor de planologische voorbereiding van 26 hectare aan bedrijfsgrond.

Uit een onderzoek naar de regionale behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen (SER-ladder) blijkt dat de vraag naar beschikbare bedrijfskavels 75 hectare groter is dan het huidige aanbod. Er is ongeveer 45 hectare aan nieuwe bedrijfsterreinen nodig. Daarbij is ook gekeken naar de beschikbaarheid van kavels op de bestaande bedrijventerreinen en welke mogelijkheden er zijn om verouderde bedrijventerreinen op te knappen. Dit betekent dat de oorspronkelijke ambities van de gemeenten (125 hectare aan bedrijfsgrond) aanzienlijk zijn bijgesteld.

Naast de planning van nieuwe bedrijfskavels worden in het convenant afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk uitgifteprotocol, grondprijsmethodiek, revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, de kwaliteit van bedrijventerreinen en de marketing.

Sociaal Economisch Masterplan
Het gemeenschappelijke bedrijventerreinenbeleid is onderdeel van het Sociaal Economisch Masterplan van Netwerk Noordoost. De provincie Fryslân, de vijf gemeenten in de regio Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel) en het georganiseerd bedrijfsleven hebben hun krachten gebundeld, om in de komende jaren een ambitieus en toekomstgericht economisch ontwikkelings- en investeringsprogramma te realiseren. Het sociaal-economisch masterplan: "Wonen en Werken in Netwerken" , is een belangrijke aanzet daartoe en bevat concrete actiepunten voor zowel de kortere als de langere termijn. Het Sociaal Economisch Masterplan wordt momenteel uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

13-10-2010 13:20 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Zakelijk

Meer Zakelijk